Forretningsbetingelser

 
DANSK / ENGELSK
 
 
 
 
Forretningsbetingelser

Betingelser & Vilkår
 
Definitioner:
Aftalens parter:
"Køber" anvendes om den fysiske person, som ved afgivelse af en bestilling til Sports-web / Live-streaming.dk afgiver et tilbud om køb og levering af bestemte varer.
Sports-web anvendes i det følgende både om den fysiske eller juridiske person, som ved ordrebekræftelse accepterer Købers bestilling og sælger de bestilte varer, og om den hjemmeside hvorfra varer præsenteres og bestilles.
 


Produktinformation:

På Live-streaming.dk oplyses varens væsentlige egenskaber, for yderligere oplysninger eller spørgsmål til eksisterende oplysninger kan der sendes en mail til Sports-web
 


Priser:
Alle priserne er dagspriser og kun gældende på bestillingsdagen. Der kan derfor forekomme prisændringer.

Alle angivne priser er inklusive 25% moms.


 
Bestilling:
Ordrebekræftelsen bliver sendt kort efter at Kunden har gennemført ordren online på vores site. Kunden kan altid få tilsendt en kopi af ordrebekræftelsen ved at skrive til Sports-web
Når du handler med Sports-web indgås aftaler på følgende sprog: Dansk / Engelsk.
 
Hvem sælger vi til:
Vi sælger til privat kunder.
Bestillinger fra børn under 18 år kan alene indgås af forældre, eller andre der lovligt kan handle på barnet eller den unges vegne.
 
Betaling:
De kontooplysninger du indtaster ved køb sker hos PayPal.
Ved køb med Dankort eller kreditkort trækkes beløbet fra din konto ved afgivelse af bestillingen.


 

Overførsel af videoklip:

Overførslen sker via. Mailbigfile. Mailbigfile kan håndtere overførsler af store videofiler med link til download.
 
Reklamationsret, fejl og mangler:
Kan den købt vare ikke afspilles i anviste player, kontakt venligst Sports-web, vi vil herefter sende ny download link. BEMÆRK vi returnere ikke det betalte beløb.
 
Fortrydelsesret:
Der er ingen fortrydelsesret ved køb af videoklip og PPV.


Lovvalg:
Nærværende aftale er undergivet Dansk ret.
 
Sikkerhed:

Du har altid mulighed for at få at vide, hvilke oplysninger vi opbevarer om dig. Du skal blot sende en mail til os og oplyse dit navn og din adresse. Du vil indenfor 10 dage modtage en mail om hvilke informationer vi opbevarer om dig. Ønsker du vi sletter disse oplysninger skal det fremgå tydeligt af din mail.
 
Videregivelse af informationer:

Vi videregiver ikke informationer til tredjepart. De data du opgiver, når du handler hos os, betragtes som fortrolige og videregives under ingen omstændigheder.
 
Cookies
:
Dette e-handelssystem bruger såkaldte cookies. Brugen af cookies sker for at sikre dig, at du kan handle komfortabelt hos os. Når du placerer varer i din indkøbsvogn, gemmes denne information i en cookie på din egen computer.

Hvad er en cookie?

En cookie er en lille data-fil, der placeres på din egen computers harddisk. En cookie er ikke et program, og kan ikke læse eller ødelægge data fra din computer.

Kun det websted, der har placeret en cookie på din harddisk kan læse cookiens indhold igen. En cookie kan ikke bruges af virus eller lignende til at gøre skade på din computer. 
 
Persondatapolitik:

Vi videregiver ikke informationer til tredjepart. De data du opgiver, når du handler hos os, betragtes som fortrolige og videregives under ingen omstændigheder.
 
Dine personlige oplysninger:

For at du kan indgå en aftale med os via websitet skal du lade dig registrere med følgende personlige oplysninger: Navn, adresse & e-mail adresse. Vi foretager registreringen af dine personoplysninger med det formål at kunne levere varen til dig.

Personoplysningerne registreres hos Sports-web.

Når der indsamles personoplysninger via vores website, sikrer vi, at det altid sker ved afgivelse af dit udtrykkelige samtykke, således at du er informeret om præcis, hvilke oplysninger der indsamles og hvorfor. Administratoren for Sports-web har adgang til de oplysninger, der registreres om dig. Vi opbevarer ikke kundeoplysninger krypteret. Vi transmitterer ikke kundeoplysninger krypteret.
 
Logning og statistik:
Log statistik bruges i denne butik. Et statistiksystem opsamler information, som kan give et statistisk billede af, hvor mange besøgende et website har haft, hvor de kommer fra, hvilken del af websitet de benytter mm. I vores butiks anvendes log statistik alene med det formål at optimere websitet og dets funktionaliteter. Log statistik bruges til at skabe øget brugervenlighed.
 Links:
PayPal - Betalings Service
Forbrugerstyrelsen
 
Venlig hilsen
Sports-web

Haderslevvej 85

6760 Ribe

Danmark

Kurt Simonsen

 

 

ENGELSK

 

 

Business Conditions

 

Terms & Conditions
 
Definitions:
The parties to the agreement: "Buyer" applies to the natural person who, when submitting an order to Sports-Web / Live-streaming.dk, offers an offer for the purchase and delivery of certain goods.
Sports web is used in the following as well as the physical or legal person who accepts Purchaser's order on the order confirmation and sells the goods ordered and the website from which the goods are presented and ordered.
 
Product Information:
On Live-streaming.dk, the essential characteristics of the product are disclosed. For further information or questions about existing information, an email can be sent to the Sports web
 
Prices:
All prices are daily prices and are only valid on the day of booking. There may therefore be price changes.
All prices quoted are including 25% VAT.
 
Order:
The order confirmation will be sent shortly after Customer has completed the order online on our site. The customer can always receive a copy of the order confirmation by writing to Sports web
When shopping with Sports web, agreements are concluded in the following languages: Danish / English.
 
Who do we sell to:
We sell to private customers.
Orders from children under the age of 18 can only be made by parents or others who can act legally on the child or on behalf of the young person.
 
Payment:
The account details you enter when making purchases are with PayPal.
For purchases with Dankort or credit card, the amount will be deducted from your account upon submission of the order.

 

Transferring video clips:

 

The transfer is via. Mailbigfile. Mailbigfile can handle transfers of large video files with link for download.
 
Complaints, defects and deficiencies:
If the purchased item can not be played in the designated player, please contact Sports-web, we will then send a new download link. NOTE we do not return the amount paid.
 
Returns:
There is no right of withdrawal when purchasing video clips and PPVs.

 


Governing Law:
This agreement is governed by Danish law.
 
Security:
You always have the opportunity to know what information we hold about you. Simply send an email to us and provide your name and address. You will receive an email within 10 days about what information we hold about you. If you wish to delete this information, it must be clearly stated by your mail.
 
Disclosure of information:
We do not disclose information to third parties. The data you provide when shopping with us is considered confidential and is not disclosed under any circumstances.
 
Cookies:
This e-commerce system uses so-called cookies. The use of cookies is done to ensure that you can shop comfortably with us. When you place items in your cart, this information is stored in a cookie on your own computer.

 

What is a cookie?
A cookie is a small data file that is placed on your own computer's hard drive. A cookie is not an application and can not read or destroy data from your computer.
Only the site that has placed a cookie on your hard drive can read the cookie content again. A cookie can not be used by viruses or similar to harm your computer.
 
Privacy Policy:
We do not disclose information to third parties. The data you provide when shopping with us is considered confidential and is not disclosed under any circumstances.
 
Your personal information:
In order for you to enter into an agreement with us via the website, you must register with the following personal information: Name, address & e-mail address. We make the registration of your personal information for the purpose of delivering the item to you.

 

Personal information is registered with Sports-web.

 

When collecting personal information through our website, we ensure that it is always done by giving your explicit consent so that you are informed of exactly what information is collected and why. The Sports Web Administrator has access to the information that is registered about you. We do not store customer information encrypted. We do not transmit customer information encrypted.
 
Logging and Statistics:
Log statistics are used in this store. A statistical system collects information that can provide a statistic of how many visitors a website has had, where they come from, which part of the website they use. In our store, log statistics are used solely for the purpose of optimizing the website and its functionalities. Log statistics are used to increase user-friendliness.
 
Sincerely
Sports-web

 

Haderslevvej 85

 

6760 Ribe

 

Denmark

 

Kurt Simonsen

 

Privatlivs- og cookiepolitik

Om hjemmesiden live-streaming.dk

live-streaming.dk tilbyder livestream tv, Pay-Per-View samt videokøb, for bruger med interesse for sport, konferance m.m,  på såvel national som internationalt plan. live-streaming.dk administreres af Sports-web.

 

Hvilken type persondata behandler vi om dig og hvorfor?

Benytter du vores hjemmeside til køb af videoer eller betaling ved PPV (betalings udsendelser) har vi brug for få personlige informationer.

PPV køb:

PPV køb administres af tredepart DaCast, hjemmesiden opbevarer derfor ikke indtastet oplysninger ved køb af PPV udsendelser. Dine indtastede informationer, e-mail samt din egen valgt adgangskode, opbevares hos DaCast. live-streaming.dk har en administrator som har adgang til oplysningerne hos DaCast. Indtastet informationer forbliver hos DaCast og videregives ikke.

Video køb:

Ved køb af videoer på live-streaming.dk skal der som minimum indtastes E-mail samt valgt adgangskode. Hjemmesiden opbevarer de indtastede oplysninger til brug for forsendelse af dine køb. Indtastet oplysninger videregives ikke. Betaling sker på PayPals sikker betalingsplatform. live-streaming.dk har en administrator som har adgang til oplysninger hos PayPal. Indtastet informationer forbliver hos PayPal og videregives ikke.

 

Du har altid mulighed for at få at vide, hvilke oplysninger vi opbevarer om dig. Du skal blot sende en mail til os med informationer om hvilken E-mail du har benyttet ved køb. Du vil herefter hurtigst muligt modtage en mail om hvilke informationer vi opbevarer om dig. Ønsker du vi sletter disse oplysninger skal det fremgå tydeligt af din mail.
 


 

Videregivelse af informationer:live-streaming.dk og Sports-web videregiver ikke informationer til tredjepart. De data du opgiver, når du handler hos os, betragtes som fortrolige og videregives under ingen omstændigheder.
 


 

Cookies
:

Hjemmesiden bruger såkaldte cookies. Brugen af cookies sker for at sikre dig, at du kan handle komfortabelt hos os samt for at optimere hjemmeside oplevelsen bedst muligt.Hvad er en cookie? 

En cookie er en lille data-fil, der placeres på din egen computers harddisk. En cookie er ikke et program, og kan ikke læse eller ødelægge data fra din computer.

 Kun det websted, der har placeret en cookie på din harddisk kan læse cookiens indhold igen. En cookie kan ikke bruges af virus eller lignende til at gøre skade på din computer. 


 

Persondatapolitik:live-streaming.dk og Sports-web videregiver ikke informationer til tredjepart. De data du opgiver, når du handler hos os, betragtes som fortrolige og videregives under ingen omstændigheder.
 
Vi transmitterer ikke kundeoplysninger krypteret.
 


 

Logning og statistik:Log statistik bruges i denne butik. Et statistiksystem opsamler information, som kan give et statistisk billede af, hvor mange besøgende et website har haft, hvor de kommer fra, hvilken del af websitet de benytter mm. I vores butiks anvendes log statistik alene med det formål at optimere websitet og dets funktionaliteter. Log statistik bruges til at skabe øget brugervenlighed samt oplysninger om hvor attraktiv en given udsendelse udfolder sig.

Hjemmesiden er tilsluttet Google Analytics, en webanalyseløsning udbudt af Google Inc. til at analysere, hvordan vores brugere benytter vores hjemmeside. Informationer om din brug af hjemmesiden, som Google Analytics opsamler (inklusiv din IP adresse), bliver sendt til og lagret på servere, der ejes af Google. Google bruger disse informationer til at evaluere din brug af hjemmesiden, rapportere om webstedets aktivitet til hjemmesidens operatører samt yde andre services relateret til hjemmesidens aktivitet. Du kan fravælge cookies fra Google Analytics her: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout

Hjemmesiden har en Facebook pixel. Facebook-pixlen er et analyseværktøj, som kan bruge til at måle effektiviteten af Sports-web's annoncering ved at forstå de handlinger, som folk udfører på websitet. Pixeldata bruges til følgende: Sikre, at annoncer bliver vist til de rette personer. Opbygge annoncemålgrupper. Få adgang til yderligere annonceringsværktøjer fra Facebook.

Live-streaming.dk og Sports-web flytter ikke data fra externe kilder, så som Google og Facebook.

 

Venlig hilsen

Sports-web / Live-streaming.dk

Kurt Simonsen

Job hos Sports-web

Mangler du et ekstra job og gerne vil med som kameramand, ved live udsendelser, så er du velkommen til at kontakte mig på mail eller tlf.

 

Du har erfaring med eller er interesseret i:

  • At filme / liveredigerer
  • Weekendarbejde, nogle gange med overnatning
  • Samarbejde i produktionshold
  • Sport

 

Sports-web tilbyder dig:

  • Sportsoplevelser, helt tæt på
  • Evt. oplæring
  • Løn efter aftale

 

Jeg kan ikke give et fast antal opgaver / timer, da vores opgaver kommer løbende. Men er det dig jeg søger, kommer du på mail listen (arbejdsplan).

Sports-web laver live-streaming, videoer, hjemmesider og SoMe opgaver for virksomheder, sportsklubber, forbunde og unioner. Se mere om Sports-web på www.sports-web.dk

Har det din interesse, skal du kontakte Kurt Simonsen